Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Lamonde Foods Sp. z o.o.

Strony umowy sprzedaży
1.    Nabywcą w sklepie internetowym może być osoba prawna lub osoba fizyczna,  która ukończyła 18 lat, zwana dalej 'Kupującym'.
2.    Prowadzącym sprzedaż towarów spożywczych  w ramach sklepu internetowego  pod nazwą Lamonde Foods, działającego pod adresem www.lamondefoods.pl  jest Spółka pod firmą Lamonde Foods  z siedzibą w  Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 00000220409,  zwana w dalszej części niniejszego regulaminu – 'Lamonde Foods' lub 'Sprzedawcą'.
3.    Realizacja sprzedaży przez Lamonde Foods odbywa się według zasad określonych Regulaminem. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Lamonde Foods jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu Sklepu Internetowego.
4.    Lamonde Foods zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Każda wprowadzona do Regulaminu zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej i ma zastosowanie do każdego złożonego po tej zmianie zamówienia. Aktualnie obowiązujący Regulamin znajduje się na stronie sklepu internetowego.

Oferta sklepu

1.    Wszystkie towary znajdujące się ofercie posiadają cenę wyrażoną w polskich złotych wraz z podatkiem VAT.
2.    Cena, podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, aż do wyczerpania zapasów.  
3.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest jednoznaczne z zapewnieniem dostawy towaru wg przedstawionej ceny.
4.    Lamonde Foods zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie z uwagi na różnice kursowe.
5.    Wszystkie towary są fabrycznie zapakowane, posiadają wszystkie wymagane atesty i są legalnie wprowadzone do obrotu na obszarze Polski.
6.    Zamieszczone na stronach internetowych Lamonde Foods informacje o produktach, takie jak,  opis, skład, kaloryczność, waga opakowania i inne, stanowią tłumaczenie na język polski informacji przedstawionych przez producentów.

Składanie zamówień
1.    Zamówienia są składane za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
2.    Z uwagi na drobne różnice  wagi produktów takich jak: mięso, ryby, po złożeniu zamówienia Sprzedawca  skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia dokładnej wagi produktu przygotowanego do dostawy. W innym wypadku podane przy produktach opcje wagowe będą wartościami przybliżonymi.
3.    Brak możliwości skontaktowania się z Kupującym w celu uzgodnienia zamówienia (np. błędnie podany numer telefonu bądź adres e-mail), skutkować będzie anulowaniem zamówienia w terminie 5 dni roboczych.
4.    Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
5.    Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wystawianie faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
6.    Z chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, z terminem realizacji określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe tylko przed wysłaniem przez sklep produktu. Anulowanie odbywa się drogą telefoniczną - 22 590 10 91.
7.    Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, takich jak wycofywanie produktów ze sprzedaży.

Formy płatności
1.    Zapłata umówionej ceny sprzedaży  dokonywana będzie:
a) w formie  przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy w Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, numer rachunku PL41 1750 0009 0000 0000 0485 0521
b)  za pobraniem - gotówką, przy odbiorze towaru.
c)  poprzez system PayU
2.    Wybór sposobu płatności należy do Kupującego. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w zamówieniu  złożonym przez Kupującego.
3.    Wysyłka zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wartości sprzedaży na rachunku bankowym Sprzedawcy, lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku opcji 'za pobraniem'.

Dostawa, transport
1.    Sprzedawca realizuje dostawy:
1.    wysyłkowo, za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na terenie Warszawy i całego kraju.
2.    we własnym zakresie na terenie Warszawy w odniesieniu do towarów mrożonych lub ich połączenia z innymi. Sprzedawca ustala następujące godziny dostawy własnej towarów: od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00.
2.    Zamówione towary można odebrać w siedzibie w punkcie wydawania znajdującym się w Warszawie, przy ulicy Marywilskiej 26, po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu zamówienia. Sprzedawca ustala następujące godziny wydawania towarów: od poniedziałku do piątku 10.00 - 18.00.
3.    Wybór sposobu dostawy należy do Kupującego.
4.    Koszt dostawy kurierskiej zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu na stronie formularza, w zależności od wagi produktów. Dostawa własna do Kupującego, zawierająca produkty mrożone i inne jest gratis od wartości zakupów równej PLN 800,00. Koszt dostawy do Kupującego poniżej tej sumy: PLN 50,00 z VAT.
5.    Towar będzie wysłany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia  wpłaty  należności za zamówione towary, lub w przypadku opcji 'za pobraniem' po potwierdzeniu  zamówienia.
6.    Czas dostawy w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi maksymalnie 2 dni robocze.
7.    Przesyłki realizowane są wyłącznie w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

Reklamacje i zwroty
1.    Kupujący zobowiązany jest w momencie odbioru zbadać czy przesyłka nie jest uszkodzona. W razie dostarczenia przesyłki uszkodzonej Kupujący zobowiązany jest do zamieszczenia tej informacji na liście przewozowym (kopia dla Kupującego, Kopia dla przewoźnika), uzyskania podpisu kuriera oraz do poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy, w terminie 3 dni, pod rygorem utraty prawa do zgłaszania reklamacji z tego tytułu. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze, przy obecności kuriera jest więc krytycznym warunkiem dochodzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub kradzieży w transporcie.
2.    Kupujący,  w przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego  podczas dostawy powinien zwrócić towar przesyłką pocztową lub kurierską Sprzedawcy. Dotyczy to produktów innych niż mrożone. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki zwracanej za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do zwracanego  towaru należy dołączyć dowód zakupu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.
3.    Uprawnienie Kupującego z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową reguluje  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.  Nr 31, poz. 258).
4.    Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:
    1)    w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):
a)    oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),
b)    dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
    2)    w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca wskazanego przez Kupującego.
5.    Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

Odstąpienie od umowy
1.    Zgodnie z art. 10 ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży - z wyjątkiem towarów spożywczych ulegających szybkiemu zepsuciu - bez podania przyczyny,  w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie.
3.    Zwrot towaru może nastąpić tylko, w przypadku, gdy towar nie był otworzony, pozostaje w oryginalnym opakowaniu i stanie, ani nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
4.    Zwracany towar należy odesłać najpóźniej 14 dni od daty dostawy razem z otrzymanym dowodem sprzedaży. Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Cena sprzedaży  zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
5.    Sprzedawca, w razie stwierdzenia, że odstąpienie od umowy narusza powyższe zasady, może uznać, że odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.
6.    Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej  Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ochrona danych osobowych
1.    Złożenie zamówienia przez Klienta  jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Lamonde Foods Sp.  z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883.)
2.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji sprzedaży oraz działań marketingowych Lamonde Foods. Nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3.    Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
5.    Jeśli Klient składając zamówienie wyrazi zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego  drogą mailową, dane Klienta będą wykorzystywane również w celu przesłania  biuletynu.

Postanowienia końcowe
1.    Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy i brzmi on następująco: Lamonde Foods Sp. z o.o., 03 228 Warszawa, ul. Marywilska 26.
2.    Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Kupującego zamówienia.
3.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
4.    O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) Kupujący informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej.
5.    Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

UWAGA! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMONDE FOODS JEST AKTUALNIE PODDANY PROCESOWI WERYFIKACJI W KANCELARII PRAWNICZEJ OBSŁUGUJĄCEJ NASZĄ FIRMĘ. PRZY KORZYSTANIU Z NASZEGO SERWISU MA ZASTOSOWANIE AKTUALNA WERSJA USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 (Dz.U. z 2014r. poz. 827).